αναδιοργανώνομαι


αναδιοργανώνομαι
αναδιοργανώνομαι, αναδιοργανώθηκα, αναδιοργανωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.